Bencúrova 13, 040 01 Košice, č.tel.: 055/6220640, email: sopkrkke@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
 
Opatrenia Medzinárodnej obchodnej komory ku COVID-19
Kategória: Informácie Vydané dňa:16.04.2020 (210x prečítané)


V týchto ťažkých časoch sa spolu s Medzinárodnou obchodnou komorou ICC snažíme čo najlepšie poskytovať najaktuálnejšie informácie, aby sme vám pomohli vyriešiť problémy, ktorým v súčasnosti čelíte.


Tu je 9 opatrení navrhovaných a prijatých ICC. Niektoré z nich, napríklad prieskumy, si vyžadujú vašu účasť, preto by sme vás chceli požiadať, aby ste ich vyplnili a pomohli tak ICC lepšie pomôcť podnikom, ktoré zažívajú prebiehajúcu krízu.


1) Výzva na záchranu MSP

Konkrétne ide o výzvu, ktorá žiada národné vlády aby zabezpečili poskytovanie priamej a okamžitej podpory MSP vo svojej krajine.

Zdieľali sme túto výzvu k činnosti s najvyššou úrovňou národných vlád a príslušných ministerstiev, odporúčame vám tiež, aby ste sa pozreli na túto výzvu.

V súvislosti s touto výzvou žiadame našich členov, aby sa s nami podelil o príklad ich reakcie na COVID-19, ako aj o tom, ako sú členovia nepriaznivo ovplyvnení, aby sme mohli zahrnúť Vaše skúsenosti ako súčasť kampane za záchranu našich MSP.

Neváhajte a pošlite nám svoje reakcie na túto e-mailovú adresu: zuzana.fecova@sopk.sk

Výzva k akcii


2) ICC vydala 10-bodový plán pre ministrov obchodu/hospodárstva krajín G20 na urýchlenie reakcie na COVID-19

V otvorenom liste John W.H. Denton AO, generálny tajomník Medzinárodnej obchodnej komory (ICC), vyzval ministrov obchodu G20, aby využili príležitosť plne využiť nástroje obchodnej politiky na boj proti pandémii COVID-19 a obmedzili jej hospodárske dopady.

List má tri základné ciele: urýchliť reakciu zdravotníctva na COVID-19, udržať obchodný tok s cieľom obnoviť rast a zabezpečiť pracovné miesta a udržať tempo reformy systému obchodovania.

Po stretnutí skupiny G20 bolo vyzdvihnuté globálne úsilie ICC a krajiny prisľúbili snahu o ich splnenie.

List


3) ICC a WTO vydali spoločné vyhlásenie, v ktorom zdôrazňujú zásadnú úlohu, ktorú musí zohrávať obchod a obchodné pravidlá pri zdravotníckej a hospodárskej reakcii na krízu COVID-19.

Obaja vedúci predstavitelia týchto organizácií tiež oznámili spoluprácu ICC-WTO na virtuálnom obchodnom okrúhlom stole s cieľom poskytnúť vládam konkrétne rady. Na tomto virtuálnom stretnutí sa stretnú vedúci predstavitelia firiem z celého sveta, aby poskytli vládam konštruktívne odporúčania týkajúce sa opatrení obchodnej politiky, ktoré možno ľahko nasadiť na urýchlenie reakcie na pandémiu COVID-19 v okamžitom a strednodobom horizonte.

Stanovisko


4) ICC vydala dve publikácie, ktoré majú pomôcť vládam a regulačným orgánom vyrovnať sa s narušeniami trhu a financovania obchodu, ktoré spôsobili COVID-19.

Prvá publikácia ICC, Usmernenie k dopadom COVID-19 na transakcie financovania obchodu, poskytuje technické pokyny týkajúce sa Osvedčenia o vyššej moci (Force Majeure), prvky, ktoré je potrebné zohľadniť pri úprave pravidiel ICC pre konkrétne nástroje financovania obchodu a spoločné scenáre pri doručovaní dokumentov počas opatrení v oblasti verejného zdravotníctva, ktoré boli prijaté ako reakcia na COVID-19.

Príručka


5) ICC vyzýva všetky vlády, aby prijali mimoriadne opatrenia na okamžité zrušenie všetkých existujúcich zákonných zákazov používania elektronickej obchodnej dokumentácie.

V dôsledku nevyhnutných zásahov v oblasti verejného zdravia na zvládnutie pandémie banky čelia rastúcim ťažkostiam pri spracovaní transakcií financovania obchodu. Tieto operácie si zvyčajne vyžadujú značnú úroveň personálneho obsadenia na preskúmanie dokumentácie v papierovej podobe, čo sa v mnohých jurisdikciách vyžaduje podľa vnútroštátnych právnych predpisov. Potenciálne dôsledky obmedzení na pracovisku COVID-19 na financovanie obchodu úplne zmiernia iba účinné vládne zásahy, ktoré umožnia okamžitý prechod na obchodovanie bez papiera.

Príspevok


6) ICC vydáva Sprievodcu nepretržitej činnosti počas COVID-19

Sprievodca zdarma na stiahnutie je založený na štyroch kľúčových zásadách - Plánovanie, Prispôsobivosť, Monitorovanie a Vyhodnocovanie (PPMV) - pomôcť podnikom stať sa čo najodolnejšími v dôsledku globálnej krízy COVID-19. Táto príručka na vysokej úrovni obsahuje praktické rady o tom, ako zostaviť stratégiu odolnosti vrátane otázok, ktoré pomôžu identifikovať riziká v dodávateľskom reťazci. Príručka tiež obsahuje vzorovú analýzu scenára kontinuity podnikania a šablónu analýzy kontinuity obchodnej jednotky

Stiahnuť dokument


7) ICC a Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) začali celosvetový prieskum s cieľom informovať o výzvach, ktorým čelí súkromný sektor počas COVID-19.

V reakcii na COVID-19 začalo ICC a WHO rozsiahly prieskum súkromného sektora s cieľom zhromaždiť viac informácií o tom, ako podniky reagujú na pandémiu, s cieľom pomôcť nájsť riešenia, ktoré zabránia jeho šíreniu. Prieskum ICC-WHO zlepší informačné toky medzi rôznymi sektormi svetového hospodárstva a vytvorí rámec na riadenie hospodárskych a ľudských dôsledkov spojených s pandémiou.

Prieskum je posledným krokom v spolupráci ICC a WHO pri poskytovaní spoľahlivých informácií týkajúcich sa COVID-19 súkromnému sektoru a rozvíjaní dôveryhodných usmernení pre obchodné komunity na celom svete. V nedávnom spoločnom vyhlásení ICC a WHO vyzvali národné vlády, aby v reakcii na pandémiu COVID-19 prijali prístup „celej spoločnosti“.

Prieskum


8) ICC, ITUC a Global Citizen požadujú, aby sa na jarnom zasadnutí Svetovej banky a MMF odstránil dlh z rovnice COVID-19.

V otvorenom liste, ktorý dnes vydala Medzinárodná obchodná komora (ICC), inštitucionálny zástupca viac ako 45 miliónov podnikov, Medzinárodná odborová konfederácia (ITUC), globálny hlas pracujúcich na svete a Global Citizen, hnutie angažovaní občania, ktorí využívajú svoj kolektívny hlas na ukončenie extrémnej chudoby do roku 2030, vyzvali ministrov financií, aby na budúci týždeň využili jarné zasadnutie skupiny Svetovej banky a Medzinárodného menového fondu, aby zabezpečili, že otázky v oblasti štátnych dlhov nebudú znemožňovať boj proti COVID-19.

V liste ministri financií vyzývajú, aby poskytli okamžitú úľavu od záväzkov v oblasti splácania dlhov a financovali Catastrophe Containment Relief Trust..

List


9) Súd ICC vydáva usmernenie COVID-19 pre rozhodcovské konanie

Medzinárodný rozhodcovský súd ICC vydal usmerňovaciu listinu, v ktorej sa uvádza celý rad opatrení na zmiernenie účinkov pandémie COVID-19 na arbitrážne konanie.

Usmernenie poskytuje stranám, poradcom a rozhodcovským súdom podporu v rozhodcovských konaniach ICC v súvislosti s výzvami, ktorým v súčasnosti čelí zabezpečenie spravodlivého, včasného a účinného riešenia sporov.

UsmernenieProjekty
Partneri
Aktuálne
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora