Bencúrova 13, 040 01 Košice, č.tel.: 055/6220633, email: sopkrkke@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
 
Výzva OPKZP-PO4-SC411-2018-41 - na výstabu energetických zariadení
Kategória: Aktivity Vydané dňa:04.06.2018 (183x prečítané)

KRK SOPK si vás dovoľuje informovať, že Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia zverejnila výzvu na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na výstavbu zariadení na využitie aerotermálnej, hydrotermálnej alebo geotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla; využitie geotermálnej energie priamym využitím na výrobu tepla a prípadne aj v kombinácii s tepelným čerpadlom; výrobu a energetické využívanie skládkového plynu a plynu z čistiarní odpadových vôd (OPKZP-PO4-SC411-2018-41).Termíny uzavretia žiadostí:

1.kolo 31.08.2018
2.kolo: 30.11.2018
3.kolo v intervale 3 mesiacov od termínu uzavretia predchádzajúceho hodnotiaceho kola

Oprávení žiadatelia:
1. v rámci schémy štátnej pomoci: fyzické alebo právnické osoby, ktoré sú oprávnené na podnikanie podľa § 2 ods. 2, písm. a) až c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, t.j.: 1. osoby zapísané v obchodnom registri; 2. osoby, ktoré podnikajú na základe živnostenského oprávnenia; 3. osoby, ktoré podnikajú na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov , t. j. podnik v zmysle čl. 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ; pričom vznikli skôr ako 01.01.2017.

2. mimo schém štátnej pomoci: 1. subjekty ústrednej správy - štátne rozpočtové organizácie a štátne príspevkové organizácie; 2. ostatné subjekty ústrednej správy – štátne účelové fondy, Slovenský pozemkový fond, verejné vysoké školy a subjekty vedené v Registri organizácií spravovanom Štatistickým úradom SR s identifikovanou právnou formou: „verejnoprávna inštitúcia“ v zmysle ods. 2, § 3 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; 3. subjekty územnej samosprávy - obce a vyššie územné celky a nimi zriadené rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie; 4. neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby ; 5. združenia fyzických a/alebo právnických osôb, ktoré neboli založené za účelom vykonávania hospodárskej činnosti; avšak výlučne za predpokladu, že nevykonávajú hospodársku činnosť súvisiacu s predmetom projektu.

Oprávnené aktivity:

·Výstavba zariadení na využitie aerotermálnej, hydrotermálnej alebo geotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla;
·Výstavba zariadení na využitie geotermálnej energie priamym využitím na výrobu tepla a prípadne aj v kombinácii s tepelným čerpadlom;
·Výstavba zariadení na výrobu a energetické využívanie skládkového plynu a plynu z čistiarní odpadových vôd

Viac informácií o zverejnenej výzve môžete získať na tejto stránke.

Projekty
Partneri

Obchodná komora v Čiernej Hore

Iné
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora