Bencúrova 13, 040 01 Košice, č.tel.: 055/6220633, email: sopkrkke@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
 
Zverejnenie výziev z OP Výskum a inovácie
Kategória: Informácie pre podnikateľov Vydané dňa:23.04.2018 (214x prečítané)

Košická regionálna komora SOPK si vás dovoľuje informovať o výzvach, ktoré zverejnilo Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Výskum a inovácie dňa 18.4.2018.


1. Výzva OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-17 na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v rámci domény Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel


Oprávnení žiadatelia: osoby zapísané v obchodnom registri a osoby, ktoré podnikajú na základe živnostenského oprávnenia (Obchodný zákonník)


Alokácia na výzvu: 24 000 000 EUR


Hlavné aktivity: priemyselný výskum, experimentálny vývoj, ochrana práv duševného vlastníctva– aktivita je oprávnená výlučne pre MSP, realizácia inovačných opatrení.


Hlavné odvetvie:


a) 26 - Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov s funkčnými väzbami v odvetviach SK NACE:


22 Výroba výrobkov z gumy a plastu

27 Výroba elektrických zariadení

28 Výroba strojov a zariadené i.n.

29 Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov

30 Výroba ostatných dopravných prostriedkov

59 Výroba filmov, videozáznamov a televíznych programov, príprava a zverejňovanie zvukových nahrávok

62 Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby

63 Informačné služby

72 Vedecký výskum a vývoj


b) 62 - Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby s funkčnými väzbami v odvetviach SK NACE:


69 Právne a účtovnícke činnosti

70 Vedenie firiem, poradenstvo v oblasti riadenia

72 Vedecký výskum a vývoj


c) 63 - Informačné služby s funkčnými väzbami v odvetviach SK NACE:


72 Vedecký výskum a vývoj

73 Reklama a prieskum trhu


d) 74 - Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti s funkčnými väzbami v odvetviach SK NACE:


13 Výroba textilu

14 Výroba odevov

15 Výroba kože a kožených výrobkov

17 Výroba papiera a papierových výrobkov

18 Tlač a reprodukcia záznamových médií

20 Výroba chemikálií a chemických produktov

22 Výroba výrobkov z gumy a plastu

23 Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov

24 Výroba a spracovanie kovov

25 Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení

31 Výroba nábytku

32 Iná výroba

59 Výroba filmov, videozáznamov a televíznych programov, príprava a zverejňovanie zvukových nahrávok

62 Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby

63 Informačné služby

71 Architektonické a inžinierske činnosti

72 Vedecký výskum a vývoj

73 Reklama a prieskum trhu

74 - Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti

75 - Veterinárne činnosti


Podporené podniky musia pôsobiť v niektorom z hlavných odvetví, ktorými je charakterizovaná doména Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel, alebo v niektorom z odvetví reprezentujúcich funkčné väzby existujúce v rámci príslušného hlavného odvetvia. Podporené môžu byť projekty realizované na území celého Slovenska s výnimkou Bratislavského kraja. V rámci výzvy môžu byť podporené mikro-, malé, stredné aj veľké podniky, ako aj výskumné organizácie, pričom oprávnenými aktivitami sú priemyselný výskum, experimentálny vývoj a realizácia inovačných opatrení. Súčasne môže byť s uvedenými činnosťami predmetom projektu aj aktivita relevantná iba pre MSP a zameraná na ochranu práv duševného vlastníctva.


Termín uzávierky hodnotiaceho kola: (1.) 29.6.2018, (2.) 31.8.2018


Viac informácií nájdete tu


2. Výzva OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-16 zameranú na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v rámci domény Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie


Oprávnení žiadatelia: osoby zapísané v obchodnom registri a osoby, ktoré podnikajú na základe živnostenského oprávnenia (Obchodný zákonník)


Alokácia na výzvu: 12 000 000 EUR


Hlavné aktivity:

a) priemyselný výskum

b) experimentálny vývoj

c) ochrana práv duševného vlastníctva– aktivita je oprávnená výlučne pre MSP

d) realizácia inovačných opatrení


Hlavným odvetvím, ktorým je charakterizovaná doména Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie je odvetvie Q86 - Zdravotníctvo s funkčnými väzbami v odvetviach


a) C20 - Výroba chemikálií a chemických produktov

b) C21 - Výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov

c) C31 - Výroba nábytku

d) C32 - Iná výroba


Podporené podniky musia pôsobiť buď v hlavnom odvetví, ktorým je charakterizovaná doména Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie, alebo v niektorom z odvetví reprezentujúcich funkčné väzby existujúce v rámci príslušného hlavného odvetvia. Podporené môžu byť projekty realizované na území celého Slovenska s výnimkou Bratislavského kraja. V rámci výzvy môžu byť podporené mikro-, malé, stredné aj veľké podniky, ako aj výskumné organizácie, pričom oprávnenými aktivitami sú priemyselný výskum, experimentálny vývoj a realizácia inovačných opatrení. Súčasne môže byť s uvedenými činnosťami predmetom projektu aj aktivita relevantná iba pre MSP a zameraná na ochranu práv duševného vlastníctva.


Viac informácií nájdete tu


V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte prosím

Mgr. Martin Mojžiš

+421 55 6196 676

martin.mojzis@vucke.sk

http://ipc.vucke.sk


Zdroj článku: Košická RK SOPKInformácia o ochrane osobných údajov
Projekty
Partneri

Obchodná komora v Čiernej Hore

Iné
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora