Bencúrova 13, 040 01 Košice, č.tel.: 055/6220633, email: sopkrkke@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
 
Zverejnenie výziev z OP Výskum a inovácie
Kategória: Informácie pre podnikateľov Vydané dňa:19.12.2017 (637x prečítané)

Košická regionálna komora SOPK si vás dovoľuje informovať o výzvach, ktoré zverejnilo Ministerstvo hospodárstva SR, ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie, dňa 15.12.2017.


1. Výzva s kódom OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-11 – Výzva na predkladanie žiadostí o NFP zameraná na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v rámci domény Dopravné prostriedky pre 21. storočie


Oprávnení žiadatelia : štátne, verejné a súkromné vysoké školy, vrátane právnických osôb vykonávajúce výskum a vývoj, fyzická alebo právnická osoba oprávnená na podnikanie


Hlavné aktivity : priemyselný výskum, experimentálny vývoj, ochrana práv duševného vlastníctva, realizácia inovačných opatrení (podrobnosti na str. 20-26 výzvy)


Hlavné odvetvie :


- 29 - Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov s funkčnými väzbami v odvetviach:


13 Výroba textilu

14 Výroba odevov

15 Výroba kože a kožených výrobkov + súvisiace produkty

19 Výroba koksu a rafinovaných ropných produktov

20 Výroba chemikálií a chemických produktov

22 Výroba výrobkov z gumy a plastu

24 Výroba a spracovanie kovov

25 Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení

26 Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov

27 Výroba elektrických zariadení

28 Výroba strojov a zariadení i. n.

62 Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby

63 Informačné služby,


- b) 30 - Výroba ostatných dopravných prostriedkov s funkčnými väzbami v odvetviach:


24 Výroba a spracovanie kovov

25 Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení

27 Výroba elektrických zariadení

29 Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov.


Typ výzvy : otvorená, 1. hod. kolo: 16.04.2018, 2.hod.kolo: 29.06.2018


Viac informácií nájdete tu

2. Výzva s kódom OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-12 - Výzva na predkladanie žiadostí o NFP zameraná na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v rámci domény Priemysel pre 21. storočie


Oprávnení žiadatelia : štátne, verejné a súkromné vysoké školy, vrátane právnických osôb vykonávajúce výskum a vývoj, fyzická alebo právnická osoba oprávnená na podnikanie


Hlavné aktivity : priemyselný výskum, experimentálny vývoj, ochrana práv duševného vlastníctva, realizácia inovačných opatrení (podrobnosti na str. 20-26 výzvy)


Oblasti „Priemyslu pre 21.storočie“ :

- Výroba chemikálií a chemických výrobkov s funkčnými väzbami v odvetviach

- Výroba výrobkov z gumy a plastu s funkčnými väzbami v odvetviach

- Výroba a spracovanie kovov s funkčnými väzbami v odvetviach

- Výroba kovových konštrukcií, okrem strojov a zariadení s funkčnými väzbami v odvetviach

- Výroba elektrických zariadení s funkčnými väzbami v odvetviach

- Výroba strojov a zariadení i.n. s funkčnými väzbami v odvetviach

- Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu s funkčnými väzbami v odvetviach


Typ výzvy : otvorená, 1. hod. kolo: 16.04.2018, 2.hod.kolo: 29.06.2018


Viac informácií nájdete tu3. OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-13 – Výzva na predkladanie žiadostí o NFP zameraná na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v rámci domény Zdravé potraviny a životné prostredie


Oprávnení žiadatelia : štátne, verejné a súkromné vysoké školy, vrátane právnických osôb vykonávajúce výskum a vývoj, fyzická alebo právnická osoba oprávnená na podnikanie


Hlavné aktivity : priemyselný výskum, experimentálny vývoj, ochrana práv duševného vlastníctva, realizácia inovačných opatrení (podrobnosti na str. 20-26 výzvy)


Podporené odvetvia :


01 - Poľnohospodárstvo s funkčnými väzbami v odvetviach SK NACE:


10 Výroba potravín

11 Výroba nápojov

19 Výroba koksu a rafinérskych ropných produktov

20 Výroba chemikálií a chemických produktov

22 Výroba výrobkov z gumy a plastu

25 Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení

28 Výroba strojov a zariadené i.n.

35 Dodávka elek. plynu, pary a studeného vzduchu

74 Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti

75 Veterinárne činnosti


02 - Lesníctvo a ťažba dreva s funkčnými väzbami v odvetviach SK NACE:


16 Spracovanie dreva a výroba výrobkov z dreva a korku okrem nábytku

17 Výroba papiera a papierových výrobkov

35 Dodávka elek. plynu, pary a studeného vzduchu


Typ výzvy : otvorená, 1. hod. kolo: 16.04.2018, 2.hod.kolo: 29.06.2018


Viac informácií nájdete tu4. Výzva s kódom OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-10 – Výzva na predkladanie žiadostí o NFP zameraná na podporu zvyšovania štandardov výkonnosti a funkčnosti mikro-, malých a stredných podnikov prostredníctvom implementácie REACH


Oprávnení žiadatelia : mikro-, malé a stredné podniky


Hlavná aktivita : registrácia látky v zmysle nariadenia EK „REACH“


Typ výzvy : otvorená, 1. hod. kolo: 31.01.2018, 2.hod.kolo: 29.3.2018


Viac informácií nájdete tu


Zdroj článku: Košická RK SOPKInformácia o ochrane osobných údajov
Projekty
Partneri

Obchodná komora v Čiernej Hore

Iné
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora