Bencúrova 13, 040 01 Košice, č.tel.: 055/6220633, email: sopkrkke@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
 
Výzva OP ĽZ DOP 2017/3.2.1/01 Podpora zosúladenia rodinného a pracovného života
Kategória: Informácie pre podnikateľov Vydané dňa:16.10.2017 (598x prečítané)

KRK SOPK si vás dovoľuje informovať, že Implementačná agentúra MPSVR SK zverejnila výzvu OP ĽZ DOP 2017/3.2.1/01 Podpora zosúladenia rodinného a pracovného života.


Termín uzavretia 1.kola: 15.1.2018


Termín uzavretia 2.kola: 28.3.2018


Termín uzavretia 3.kola: 15.06.2018


Oprávení žiadatelia: 1. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 2. štátne rozpočtové a príspevkové organizácie 3. obce a mestá 4. združenia miest a obcí 5. VÚC a úrady samosprávneho kraja 6. základné školy, stredné školy, verejné a štátne vysoké školy, špeciálne školy 7. štátne vzdelávacie inštitúcie 8. školské zariadenia a inštitúcie verejného sektora pôsobiace v systéme poradenstva 9. inštitúcie verejnej správy, verejné organizácie, univerzity a vysoké školy, všetky školy, výskumné pracoviská, vzdelávacie inštitúcie 10. občianske združenie 11. miestne akčné skupiny 12. nadácie 13. mimovládne neziskové organizácie 14. záujmové združenie právnických osôb 15. zamestnávatelia - podnikateľské subjekty 16. subjekty poskytujúce služby starostlivosti o deti do troch rokov veku


Cieľová skupina:


V súlade so špecifickým cieľom 3.2.1 OP ĽZ sú oprávnenou cieľovou skupinou pre túto výzvu:


- ženy po materskej dovolenke a ženy, resp. rodičia po rodičovskej dovolenke

- uchádzači o zamestnanie s rodičovskými povinnosťami

- záujemcovia o zamestnanie s rodičovskými povinnosťami

- uchádzači o zamestnanie s dôrazom na osoby s problémami pri zosúlaďovaní pracovného a rodinného života

- záujemcovia o zamestnanie s dôrazom na osoby s problémami pri zosúlaďovaní pracovného a rodinného života

- zamestnanci a SZČO s rodičovskými povinnosťami.


V rámci aktivity č. 2 sa za osoby patriace do vyššie uvedených cieľových skupín považujú:


- ženy/matky s dieťaťom, na ktoré sa ešte nevzťahuje povinná školská dochádzka

- ženy/matky s dieťaťom so zdravotným znevýhodnením uznaným ako dieťa so ŠVVP vo veku do 18 rokov.


Oprávnené aktivity:


1. Podpora zariadení a služieb pre deti za účelom zosúlaďovania rodinného a pracovného života (jasle, škôlky, opatrovateľky a pod.) a podpora podnikania v oblasti služieb starostlivosti o deti s dôrazom na inovatívne prístupy.


Pod uvedeným typom aktivity v tejto výzve sa rozumie podpora flexibilných foriem starostlivosti o deti s cieľom zosúlaďovania rodinného a pracovného života. Základné charakteristiky zariadenia poskytujúceho flexibilné formy starostlivosti o deti:


a) sú zamerané na deti v predškolskom veku od 3 rokov veku a/alebo deti v povinnej školskej dochádzke

b) poskytujú sa v zariadeniach, ktoré prevádzkuje:

- priamo zamestnávateľ rodiča dieťaťa, ktorému je poskytovaná starostlivosť alebo

- právnická osoba alebo fyzická osoba, s ktorou má zamestnávateľ uzatvorenú dohodu o spolupráci pri zabezpečení flexibilných foriem starostlivosti o deti zamestnancov alebo právnická osoba alebo fyzická osoba, s ktorou má osoba z cieľovej skupiny uzatvorenú dohodu o zabezpečení flexibilných foriem starostlivosti o deti.


2. Vytváranie efektívnych nástrojov pre začleňovanie matiek rodičov s malými deťmi na trh práce najmä po návrate z rodičovskej dovolenky cez tvorbu flexibilných foriem pracovných miest a inovatívnych mechanizmov pre zvyšovanie flexibility práce (vytváranie, udržiavanie a rozvíjanie zručností, posilňovanie kontinuity a kontaktu s pracoviskom, mentoring, vzdelávanie a prípravu pre trh práce osôb s rodičovskými povinnosťami atď.)


Viac informácií o zverejnenej výzve môžete získať na https://www.ia.gov.sk/sk/dopytovo-orientovane-projekty/vyzvy/op-lz-dop-20173.2.101 alebo v našom poradenskom centre.

Zdroj článku: Košická RK SOPKInformácia o ochrane osobných údajov
Projekty
Partneri

Obchodná komora v Čiernej Hore

Iné
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora