Bačíkova 5, 040 01 Košice, č.tel.: 055/6220633, č.faxu: 055/6998094, email: sopkrkke@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
 
Výzva OP ĽZ: Zefektívnenie súčasných a zavedenie nových nástrojov za účelom zvýšenia aktivity ľudí ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením
Kategória: Informácie pre podnikateľov Vydané dňa:16.10.2017 (335x prečítané)

KRK SOPK si vás dovoľuje informovať, že Implementačná agentúra MPSVR SK zverejnila výzvu OP ĽZ DOP 2017/4.1.1/01 Zefektívnenie súčasných a zavedenie nových nástrojov za účelom zvýšenia aktivity ľudí ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením.


Dátum vyhlásenia: 9.10.2017


Dátum uzavretia: 2.4.2018


Alokácia: 11 355 000 EUR (menej rozvinutý región)


Oprávnení žiadatelia: mestá, obce, VÚC (nimi zriadené organizácie), poskytovatelia sociálnych služieb, subjekty vykonávajúce opatrenia v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, OZ, MVO, poskytovatelia sociálnych služieb, miestne akčné skupiny, zamestnávatelia, subjekty sociálnej ekonomiky.


Oprávnení partneri: mestá, obce, VÚC (nimi zriadené organizácie), poskytovatelia sociálnych služieb, subjekty vykonávajúce opatrenia v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, OZ, MVO, poskytovatelia sociálnych služieb, miestne akčné skupiny, zamestnávatelia, subjekty sociálnej ekonomiky.


Oprávnené cieľové skupiny:

 deti

 mladí ľudia, osobitne mladí ľudia do 29 rokov, ktorí nie sú v evidencii uchádzačov o zamestnanie, ani v zamestnaní, ani zapojení do procesu vzdelávania alebo odbornej prípravy – NEET

 rodiny s deťmi, neúplné rodiny s deťmi, mnohodetné rodiny

 nízkopríjmové domácnosti

 osoby so zdravotným postihnutím

 marginalizované skupiny, vrátane Rómov

 jednotlivci alebo skupiny ohrozené diskrimináciou, chudobou alebo sociálnym vylúčením

 zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia v oblasti prevencie diskriminácie a /alebo sociálneho začlenenia vo verejnom aj v neverejnom sektore

 deti a plnoleté fyzické osoby, ktorým sa poskytujú sociálne služby

 znevýhodnený uchádzač o zamestnanie

 deti, plnoleté fyzické osoby a rodiny, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

 žiadatelia o azyl, azylanti, fyzické osoby s doplnkovou ochranou

 verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb

 subjekty vykonávajúce opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

 subjekty vykonávajúce činnosti vo verejnom záujme


Oprávnené aktivity: Cieľom je podporiť inovatívne návrhy zefektívnenia súčasných nástrojov/opatrení a zavedenie nových inovatívnych nástrojov/opatrení v oblasti chudoby a sociálneho vylúčenia, ktoré by boli účinné a efektívne vo vzťahu k zvýšeniu miery sociálneho začlenenia cieľovej skupiny populácie za jej aktívnej účasti.


Podaktivita 1: Overovanie návrhu- Cieľom podaktivity projektu je overovanie každého predloženého návrhu, ktorý bude realizovaný v oblasti riešenia znižovania chudoby a sociálneho vylúčenia za účelom zvýšenia aktívnej participácie ľudí ohrozených chudobou alebo sociálnym vylúčením na riešení svojej nepriaznivej životnej situácie. Rámcovým dokumentom pre túto oblasť je Národná rámcová stratégia podpory sociálneho začlenenia a boja proti chudobe12. V rámci tejto podaktivity žiadateľ realizuje minimálne jeden návrh inovatívneho charakteru v oblasti riešenia znižovania chudoby a sociálneho vylúčenia, a to zameraný najmä na:

• zefektívnenie súčasných nástrojov/opatrení v oblasti chudoby a sociálneho vylúčenia alebo ich rozšírenie o nový prvok alebo o novú odbornú činnosť na komunitnej úrovni,

• nové opatrenia alebo služby na komunitnej úrovni.


Ako príklady uvádzame nasledovné návrhy:

- preventívne aktivity zamerané na predchádzanie vysťahovaniu a udržanie si bývania v prípade ľudí ohrozených stratou bývania,

- zefektívnenie poskytovania pomoci v hmotnej núdzi prostredníctvom osobitného príjemcu s cieľom zamerať sa na zvýšenie finančnej gramotnosti a zodpovednosti príjemcov pomoci v hmotnej núdzi pri účelnom využívaní poskytovaných prostriedkov,

- zefektívnenie aktivít potrebných pre nárok na plnú výšku dávky v hmotnej núdzi a/alebo na aktivačný príspevok v systéme pomoci v hmotnej núdzi,

- prepojenie systému sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately so systémom sociálnych služieb v oblasti prípravy osamostatňovania sa, osamostatnenia sa mladého dospelého a integrácie fyzickej osoby do spoločnosti s podporou sociálnych služieb,

- prepojenie systému sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately so systémom sociálnych služieb v oblasti integrácie fyzickej osoby do spoločnosti s podporou sociálnych služieb po ukončení náhradnej osobnej starostlivosti a pestúnskej starostlivosti,

- podpora rodinám, ktoré sa starajú o zdravotne postihnuté deti a/alebo osoby so zdravotným postihnutím za účelom podpory plnenia funkcií rodiny a predchádzaniu vzniku krízových situácií v rodinách,

- programy zamerané na aktivizáciu osôb po ukončení výkonu trestu odňatia slobody a zvýšenia možností uplatnenia sa na trhu práce s možným prepojením na APTP,

- inovatívne formy manželského a rodinného poradenstva (napr. poskytovanie sociálneho, psychologického, právneho, ekonomického a iného poradenstva na jednom mieste).


Podaktivita 2: Externá evaluácia

Cieľom podaktivity je odborné hodnotenie každého návrhu v rámci projektu počas jeho overovania zo strany externého hodnotiteľa. Žiadateľ je povinný si zabezpečiť externého hodnotiteľa.


Viac informácii je možné získať na : https://www.ia.gov.sk/sk/dopytovo-orientovane-projekty/vyzvy/op-lz-dop-20174.1.101

Zdroj článku: Košická RK SOPK
Projekty
Partneri

Obchodná komora v Čiernej Hore

Iné
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora